کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۱۹ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۴۵ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۱۰۶ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۱۳۱ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۱۲۶ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۱۹۲ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۱۵۴ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۲۰۳ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۱۶۴ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۲۲۳ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۲۱۳ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۲۲۴ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۱۷۸ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۲۵۶ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۲۵۱ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۲۶۱ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۲۸۸ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۳۳۸ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۲۵۴ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۲۹۶ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۳۰۵ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۳۳۸ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۲۸۱ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۲۷۹ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۳۴۵ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۳۰۳ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۳۴۸ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۳۹۳ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۳۹۸ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۳۲۸ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۲۶۲ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۳۳۶ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۲۹۳ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۴۲۶ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۳۴۸ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۳۸۶ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۶۳۵ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۸۵۹ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۴۱۷ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۳۲۱ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۳۷۸ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۳۸۹ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۳۵۸ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۳۸۵ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۳۶۷ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۳۵۰ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۳۹۹ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۳۷۹ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۳۹۱ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۲۸۴ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۴۲۶ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۳۸۶ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۳۸۷ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۴۲۰ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۶۵۵ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۳۷۵ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۳۴۲ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۲۴۶ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۴۵۱ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۵۲۳ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۴۲۷ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۹۳۶ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۴۰۳ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۳۸۷ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۳۷۴ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۴۰۱ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۵۳۴ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۲۹۵ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۴۳۰ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۳۹۹ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۳۸۷ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۳۳۱ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۳۱۱ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۳۴۸ ]
گل رز( (ROSA HYBRIDA
[ تعداد بازدید : ۵۱۶ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۳۴۹ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۵ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۶۰۸ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۳۳۹ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۴۴۶ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۶۶۸ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۴۵۰ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۳۶۴ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۴۸۹ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۵۵۷ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۲۴۴ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۲۹۷ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۴۶۹ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۴۱۳ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۴۷۳ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۳۷۹ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۳۳۳ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۳۴۲ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۳۳۹ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۴۸۵ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۳۸۱ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۲۸۱ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۳۱۳ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۳۴۲ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۴۷۸ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۷۷۲ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۶۹۳ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۳۲۰ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۳۵۷ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۳۲۱ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۳۷۳ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۳۸۰ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۳۲۸ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۴۹۴ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۴۴۶ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۵۳۳ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۶۷۱ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۴۴۷ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۳۶۹ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۳۵۲ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۲۷۳ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۳۰۶ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۳۰۲ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۳۵۱ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۲۷۸ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۳۴۸ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۵۳۰ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۳۳۵ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۴۰۰ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۳۷۴ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۳۴۷ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۳۳۹ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۳۷۱ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۳۲۶ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۳۵۹ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۶۰۸ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۳۳۸ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۳۷۰ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۶۹۱ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۳۲۴ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۴۰۳ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۳۹۱ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۸۸۱ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۴۵۰ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۳۴۸ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۴۳۰ ]