مرجان
[ تعداد بازدید : ۲۱۳ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۱۴۵ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۱۷۷ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۲۰۵ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۵۷۷ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۳۲۲ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۳۱۲ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۲۵۷ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۴۳۱ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۳۴۲ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۳۳۴ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۳۱۱ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۴۲۵ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۳۷۷ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۴۳۳ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۳۱۷ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۴۰۷ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۶۱۹ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۴۵۱ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۴۶۵ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۵۳۴ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۳۷۷ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۵۰۷ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۴۴۴ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۴۸۵ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۴۱۲ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۳۷۵ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۵۴۷ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۴۵۳ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۶۲۵ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۵۳۳ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۵۴۶ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۵۰۰ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۴۰۰ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۴۷۸ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۴۲۴ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۶۴۹ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۵۳۰ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۵۲۷ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۹۰۳ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۸ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۵۶۳ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۴۷۶ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۵۳۹ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۵۸۲ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۵۲۶ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۵۶۳ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۵۴۳ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۵۰۱ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۵۳۷ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۶۵۶ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۴۱۰ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۵۵۷ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۵۱۹ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۵۵۹ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۵۷۵ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۹۱۴ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۵۲۴ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۴۸۹ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۳۵۳ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۶۰۰ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۶۸۱ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۷۱۰ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۰ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۶۱۲ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۵۲۴ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۵۱۲ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۵۷۰ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۶۸۰ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۳۸۸ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۶۰۷ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۵۵۹ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۵۲۲ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۴۳۵ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۴۴۱ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۴۷۶ ]
گل رز( (ROSA HYBRIDA
[ تعداد بازدید : ۹۵۰ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۴۸۰ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۲,۳۵۴ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۹۸۳ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۴۹۴ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۵۸۹ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۸۷۴ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۶۰۶ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۵۲۴ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۶۷۳ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۷۴۴ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۳۲۱ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۳۹۴ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۶۹۵ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۶۳۶ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۷۰۱ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۵۵۶ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۴۸۳ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۴۶۶ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۵۲۸ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۶۴۷ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۵۸۶ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۳۸۱ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۴۵۴ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۴۹۵ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۶۳۰ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۹۹۱ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۹۴۹ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۴۸۵ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۵۰۰ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۴۷۶ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۴۹۸ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۵۲۷ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۴۷۰ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۶۸۲ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۵۸۵ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۷۲۸ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۸۷۳ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۵۷۷ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۴۹۹ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۴۹۴ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۴۱۶ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۴۱۶ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۴۵۹ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۴۴۷ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۳۷۶ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۴۸۸ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۶۸۰ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۴۶۹ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۵۹۷ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۵۶۰ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۵۱۳ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۵۳۲ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۵۱۲ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۴۷۱ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۴۹۸ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۹۳۶ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۴۷۹ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۴۹۵ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۸۳۴ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۴۳۴ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۵۷۲ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۵۹۳ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۰ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۶۷۱ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۴۸۰ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۵۶۲ ]