کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۶۲ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۹۳ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۱۵۶ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۱۸۴ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۱۸۲ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۱۶۴ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۲۶۵ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۲۱۶ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۲۴۳ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۲۱۲ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۲۸۸ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۲۵۳ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۲۸۲ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۲۱۰ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۳۱۰ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۳۲۷ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۳۱۹ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۳۳۷ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۳۸۳ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۲۸۷ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۳۵۴ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۳۳۹ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۳۹۰ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۳۱۸ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۳۱۲ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۴۱۱ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۳۴۸ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۳۹۶ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۴۳۲ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۴۴۳ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۳۷۰ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۳۰۳ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۳۷۸ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۳۲۹ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۴۹۲ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۳۹۵ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۴۱۷ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۷۱۹ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۹۴۸ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۴۶۳ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۳۶۹ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۴۲۴ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۴۵۰ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۴۱۳ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۴۳۶ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۴۲۰ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۴۰۸ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۴۴۳ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۴۳۱ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۴۷۷ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۳۲۴ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۴۷۰ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۴۲۹ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۴۳۲ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۴۸۶ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۷۵۵ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۴۲۶ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۳۸۹ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۲۷۸ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۴۹۹ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۵۷۴ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۵۰۷ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۴ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۴۶۳ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۴۳۸ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۴۱۷ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۴۵۲ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۵۷۲ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۳۲۱ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۴۷۹ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۴۵۱ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۴۲۳ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۳۶۲ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۳۴۶ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۳۸۳ ]
گل رز( (ROSA HYBRIDA
[ تعداد بازدید : ۵۹۷ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۳۸۵ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۶ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۷۱۰ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۳۸۸ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۴۸۸ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۷۲۴ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۵۰۵ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۴۱۰ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۵۶۵ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۶۳۲ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۲۶۹ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۳۳۲ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۵۲۹ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۴۷۵ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۵۳۴ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۴۴۳ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۳۹۱ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۳۷۴ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۴۱۴ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۵۳۲ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۴۴۲ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۳۰۹ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۳۵۳ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۳۸۶ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۵۲۳ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۸۸۳ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۷۷۰ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۳۷۶ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۳۹۳ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۳۷۲ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۴۱۳ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۴۱۹ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۳۶۹ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۵۴۹ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۴۸۲ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۵۹۵ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۷۳۲ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۴۹۱ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۴۱۰ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۳۸۹ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۳۱۷ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۳۳۹ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۳۴۳ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۳۸۳ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۳۱۱ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۳۹۱ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۵۸۵ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۳۷۸ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۴۷۰ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۴۳۰ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۴۰۱ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۴۰۴ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۴۱۸ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۳۷۳ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۴۰۴ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۷۰۲ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۳۸۲ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۴۰۷ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۷۴۱ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۳۶۰ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۴۶۳ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۴۵۲ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۹ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۵۲۱ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۳۸۶ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۴۶۹ ]