مرجان
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
درخت سرو
[ تعداد بازدید : ۷۵ ]
کوکب کوهی
[ تعداد بازدید : ۱۰۰ ]
گل شیپوری
[ تعداد بازدید : ۱۴۱ ]
به ژاپنی
[ تعداد بازدید : ۳۷۳ ]
گل میمون
[ تعداد بازدید : ۲۴۰ ]
خوشه آویز
[ تعداد بازدید : ۲۴۵ ]
استاتیس
[ تعداد بازدید : ۱۹۴ ]
پرتقال زینتی
[ تعداد بازدید : ۳۳۶ ]
گلوکسینا
[ تعداد بازدید : ۲۷۱ ]
سیاه دانه
[ تعداد بازدید : ۲۷۴ ]
زعفران
[ تعداد بازدید : ۲۶۰ ]
مارچوبه نرمه / گل گردی بالارونده
[ تعداد بازدید : ۳۴۵ ]
پیچ گلیسین
[ تعداد بازدید : ۲۹۵ ]
بابا آدم
[ تعداد بازدید : ۳۵۱ ]
گل مینا
[ تعداد بازدید : ۲۵۴ ]
بابونه
[ تعداد بازدید : ۳۴۴ ]
موسی در گهواره
[ تعداد بازدید : ۴۰۹ ]
اشوریا
[ تعداد بازدید : ۳۶۶ ]
اسطوخودوس
[ تعداد بازدید : ۳۸۶ ]
استویا
[ تعداد بازدید : ۴۱۰ ]
گل اختر
[ تعداد بازدید : ۳۱۹ ]
تاج خروس
[ تعداد بازدید : ۴۰۸ ]
نسترن
[ تعداد بازدید : ۳۸۰ ]
گوجه فرنگی زینتی یا تاجریزی
[ تعداد بازدید : ۴۱۹ ]
کالاتیا یا کالا‌ته‌آ
[ تعداد بازدید : ۳۵۹ ]
کوکب
[ تعداد بازدید : ۳۳۱ ]
کالانکوآ
[ تعداد بازدید : ۴۶۶ ]
قرنفل
[ تعداد بازدید : ۳۷۵ ]
گل نرگس، نرگس شیراز، دافودیل
[ تعداد بازدید : ۴۵۶ ]
رزماری
[ تعداد بازدید : ۴۷۰ ]
بنفشه آفریقایی
[ تعداد بازدید : ۴۸۲ ]
برگ عبایی
[ تعداد بازدید : ۴۲۷ ]
گل پامچال زینتی
[ تعداد بازدید : ۳۲۸ ]
لاله
[ تعداد بازدید : ۴۱۴ ]
گوشواره ای
[ تعداد بازدید : ۳۷۳ ]
گیاه آلوئه ورا
[ تعداد بازدید : ۵۵۴ ]
بگونیا عروس
[ تعداد بازدید : ۴۵۶ ]
​توت فرنگی
[ تعداد بازدید : ۴۶۲ ]
اچینو گروزنی
[ تعداد بازدید : ۸۱۶ ]
آگاو ویکتوریا
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۸ ]
ایستر لیلی
[ تعداد بازدید : ۵۰۵ ]
نانانتوس ویتاتوس
[ تعداد بازدید : ۴۱۳ ]
گاسترهاورتیا روزاوا
[ تعداد بازدید : ۴۷۴ ]
هاورتیا گورخری
[ تعداد بازدید : ۵۰۹ ]
کارپوبروتوس ادولیس
[ تعداد بازدید : ۴۶۳ ]
آلودیا آسندنس
[ تعداد بازدید : ۴۹۰ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۴۶۸ ]
ساگوارو طلایی
[ تعداد بازدید : ۴۴۹ ]
ژیمنو کالیسیم
[ تعداد بازدید : ۴۸۴ ]
کاکتوس خلال دندان
[ تعداد بازدید : ۴۶۸ ]
اونیوم دکوریوم
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
اورئوسریوس کلسیانوس
[ تعداد بازدید : ۳۵۹ ]
استروسیلیندرو پونتیا وستیتا
[ تعداد بازدید : ۵۰۱ ]
انجیر تیغی
[ تعداد بازدید : ۴۷۲ ]
افوربیا اینگنس
[ تعداد بازدید : ۴۸۴ ]
افوربیا کانارنسیس
[ تعداد بازدید : ۵۱۶ ]
هاورتیا کوپری
[ تعداد بازدید : ۸۲۲ ]
افوربیا هوریدا
[ تعداد بازدید : ۴۶۵ ]
​استروسیلیندرو پونتیا پاچیپوس
[ تعداد بازدید : ۴۳۰ ]
سمپرویووم آراکنویدیوم
[ تعداد بازدید : ۳۰۸ ]
سرئوس
[ تعداد بازدید : ۵۳۶ ]
کاکتوس انگشتی
[ تعداد بازدید : ۶۱۵ ]
سدوم
[ تعداد بازدید : ۶۰۰ ]
کاکتوس جوجه تیغی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۱ ]
اچینوپسیس اسپاچیانا
[ تعداد بازدید : ۵۳۲ ]
کلاه کشیشی
[ تعداد بازدید : ۴۷۷ ]
کاکتوس دم موشی
[ تعداد بازدید : ۴۴۸ ]
خرزهره
[ تعداد بازدید : ۵۰۰ ]
زنبق
[ تعداد بازدید : ۶۱۴ ]
شاهپسند
[ تعداد بازدید : ۳۵۱ ]
گل آزالیا
[ تعداد بازدید : ۵۳۹ ]
برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۵۰۳ ]
سینگینیوم پودوفیلوم
[ تعداد بازدید : ۴۶۶ ]
سینرر
[ تعداد بازدید : ۳۹۲ ]
همیشه بهار( CALENDULA OFFICINALIS)
[ تعداد بازدید : ۳۹۰ ]
گل لاله عباسی( MIRABILIS JALAPA)
[ تعداد بازدید : ۴۱۹ ]
گل رز( (ROSA HYBRIDA
[ تعداد بازدید : ۷۲۲ ]
گل آفتاب گردان (HELIANTHUS ANNUUS)
[ تعداد بازدید : ۴۲۳ ]
قلب ارغوانی( (TRADESCANTIA PALLIDA
[ تعداد بازدید : ۱,۹۹۵ ]
شمشاد
[ تعداد بازدید : ۸۲۵ ]
یاسمن زمستانه
[ تعداد بازدید : ۴۲۴ ]
سیکاس
[ تعداد بازدید : ۵۳۰ ]
میخک
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]
نخل مرداب
[ تعداد بازدید : ۵۴۸ ]
Caladium کالادیوم یا فیل گوش
[ تعداد بازدید : ۴۵۲ ]
سرخس برگ شمشیری
[ تعداد بازدید : ۶۱۲ ]
دراسنا پرچمی
[ تعداد بازدید : ۶۸۶ ]
دراسینا درمنسیس
[ تعداد بازدید : ۲۹۲ ]
فیلودندرون بالا رونده
[ تعداد بازدید : ۳۵۳ ]
یوکا فیلی
[ تعداد بازدید : ۶۰۳ ]
پپرومیا ابلق
[ تعداد بازدید : ۵۲۵ ]
پاندانوس یا برگ خنجری
[ تعداد بازدید : ۵۹۳ ]
بنت قنسول
[ تعداد بازدید : ۴۸۵ ]
آگاو امریکانا
[ تعداد بازدید : ۴۲۷ ]
پیله آ
[ تعداد بازدید : ۴۱۱ ]
پوتوس
[ تعداد بازدید : ۴۷۰ ]
پپرومیا کاپراتا
[ تعداد بازدید : ۵۷۱ ]
پپرومیا قاشقی
[ تعداد بازدید : ۵۱۱ ]
پالم فن چینی
[ تعداد بازدید : ۳۳۱ ]
Palm Washingtonia پالم بادبزنی
[ تعداد بازدید : ۳۹۸ ]
پاپیتال
[ تعداد بازدید : ۴۲۰ ]
بونسای
[ تعداد بازدید : ۵۶۸ ]
برگ بیدی
[ تعداد بازدید : ۹۳۳ ]
گیاه بامبو و روش های نگهداری آن
[ تعداد بازدید : ۸۵۲ ]
آگلونما
[ تعداد بازدید : ۴۱۹ ]
اسپاتی فیلوم سِن سیشن
[ تعداد بازدید : ۴۳۶ ]
آنتوریوم
[ تعداد بازدید : ۴۰۹ ]
یوکا فیلامنتوسا
[ تعداد بازدید : ۴۵۰ ]
یاسمن
[ تعداد بازدید : ۴۶۵ ]
یاس درختی کالیفرنیا
[ تعداد بازدید : ۴۰۶ ]
نیلوفر ارغوانی
[ تعداد بازدید : ۶۰۲ ]
موچسب معمولی
[ تعداد بازدید : ۵۳۳ ]
گل یاس رازقی
[ تعداد بازدید : ۶۵۷ ]
گل محبوبه شب
[ تعداد بازدید : ۷۸۹ ]
گل کاغذی کبیر
[ تعداد بازدید : ۵۳۲ ]
گل اطلسی
[ تعداد بازدید : ۴۵۱ ]
فلفل زینتی
[ تعداد بازدید : ۴۳۱ ]
سوسن یک روزه زرد
[ تعداد بازدید : ۳۵۳ ]
سنبل
[ تعداد بازدید : ۳۶۴ ]
داوودی
[ تعداد بازدید : ۳۸۰ ]
ختمی درختی کرکدار
[ تعداد بازدید : ۴۰۸ ]
ختمی چینی
[ تعداد بازدید : ۳۳۴ ]
گل جعفری
[ تعداد بازدید : ۴۳۲ ]
پیچ امین الدوله
[ تعداد بازدید : ۶۲۴ ]
گل بنفشه
[ تعداد بازدید : ۴۱۷ ]
پورتولاکا پیلوسا / گل ناز پرزدار
[ تعداد بازدید : ۵۲۱ ]
لیندا
[ تعداد بازدید : ۴۹۰ ]
گندمی
[ تعداد بازدید : ۴۴۴ ]
گل اسپاتی فیلوم
[ تعداد بازدید : ۴۵۴ ]
فیلودندرون برگ انجیری
[ تعداد بازدید : ۴۵۵ ]
سینداپسوس
[ تعداد بازدید : ۴۰۹ ]
دراسینا ریکی
[ تعداد بازدید : ۴۳۶ ]
دراسنا کامپکتا
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
هیپوستس (خال صورتی)
[ تعداد بازدید : ۴۲۳ ]
حسن یوسف
[ تعداد بازدید : ۴۴۱ ]
شمعدانی
[ تعداد بازدید : ۷۸۲ ]
کروتون
[ تعداد بازدید : ۳۹۲ ]
دیفن باخیا
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]
کاج مطبق
[ تعداد بازدید : ۵۱۱ ]
شمشیری ( سانسوریا یا نیزه ای )
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۷ ]
شفلرا آربوریکلا
[ تعداد بازدید : ۵۷۹ ]
فیکوس بنجامین
[ تعداد بازدید : ۴۲۴ ]
فیکوس الاستیکا
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]