اطلاعات اشخاص

دکتر سید مرتضی

صفوی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کارشناس در حوزه تغذیه

safavimorteza@yahoo.com

متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶