اطلاعات اشخاص

استاد علی علی پناهی

۲۹ آذر ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه سلامت روان

alipanahi2004@yahoo.com

بازنشسته دیوان محاسبات کشور

۲۹ آذر ۱۳۹۵