اطلاعات اشخاص

جناب آقای دکترمهدی

یداللهی موحد

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

رئیس گروه تغذیه

www.prodief.ir

پزشک ومتخصص تغذیه

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵