اطلاعات اشخاص

سرکار خانم فرشته

احدیانی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

رئیس گروه ورزش

کارشناس ارشد تربیت بدنی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.