اطلاعات اشخاص

سرکار خانم فرشته

احدیانی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

رئیس گروه ورزش

ahadiani@shariaty.ac.ir

کارشناس ارشد تربیت بدنی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵