اطلاعات اشخاص

سرکار خانم مهشید

عقیلی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه ورزش

aghili.mahshid2011@gmail.com

دانشجوی دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق و تنفس

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵