اطلاعات اشخاص

سرکار خانم سولماز

قادر پناه

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه ورزش

solmaz.ghaderpanah@gmail.com

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵