اطلاعات اشخاص

سرکار خانم فرمهر

شمس

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه ورزش

farmehr.shams@gmail.com

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵