اطلاعات اشخاص

سرکارخانم سمیه

سهرابی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناس در حوزه ورزش

sohrabi@shariaty.ac.ir

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵