اطلاعات اشخاص

محمد

جعفری

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان یزد

03538244273

khaneomidyazd1@gmail.com

نماینده استان یزد

۳ بهمن ۱۳۹۴