اطلاعات اشخاص

روح اله

افشار

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان همدان

38331056

hamedan.2016@gmail.com

نماینده استان همدان وعضوکمیته کشوری

۳ بهمن ۱۳۹۴