اطلاعات اشخاص

مرتضی

ابراهیمی

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان هرمزگان

0733337496

seyed-morteza-e@yahoo.com

نماینده استان هرمزگان

۵ دی ۱۳۹۶