اطلاعات اشخاص

حامد

حاتم پور

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان قم

32922745-46

Qom@payesh8523.ir

نماینده استان قم وعضوکمیته کشوری

۴ بهمن ۱۳۹۴