اطلاعات اشخاص

حامد

حاتم پور

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان قم

32922745-46

نماینده استان قم وعضوکمیته کشوری

۴ بهمن ۱۳۹۴

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.