اطلاعات اشخاص

علیرضا

صالحی

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان فارس

07132358657

asalehe323@yahoo.com

نماینده استان فارس

۳ بهمن ۱۳۹۴