اطلاعات اشخاص

محمود

مناف پور قمی

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان سمنان

02333322206

نماینده استان سمنان و عضوکمیته کشوری

۳ بهمن ۱۳۹۴

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.