اطلاعات اشخاص

عباس

بیات منفرد

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان زنجان

02433569626

monfared52@yahoo.com

نماینده استان زنجان

۳ بهمن ۱۳۹۴