اطلاعات اشخاص

صدیقه

احمدی باصیری

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده چهار محال و بختیاری

038-32245346

iranahmady22@yahoo.com

نماینده چهار محال و بختیاری

۲۸ بهمن ۱۳۹۴