اطلاعات اشخاص

روح اله

عبدالهی

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان ایلام

08433354016

abd.rooh1394@gmail.com

نماینده استان ایلام

۳ بهمن ۱۳۹۴