اطلاعات اشخاص

مهرداد

خزایی

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان اصفهان

03132123018-20

mehrdad.khazaie@gmail.com

نماینده استان اصفهان

۳ بهمن ۱۳۹۴