اطلاعات اشخاص

قاسمعلی

جعفری

۲۳ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان اردبیل

04533254086-8

نماینده استان اردبیل

۳ بهمن ۱۳۹۴

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.