اطلاعات اشخاص

ندا

بیدی

۷ آذر ۱۳۹۴

نماینده استان گلستان

01732525309-13

nedabidi@gmail.com

نماینده استان گلستان

۸ مرداد ۱۳۹۶