اطلاعات اشخاص

نوید

شیرخوانی

۳۰ آبان ۱۳۹۴

نماینده استان آذربایجان غربی

navid.shirkhani@yahoo.com

نماینده استان آذربایجان غربی

۶ تیر ۱۳۹۵