اطلاعات اشخاص

طاهر

آقائی

۲۴ آبان ۱۳۹۴

مسئول پشتیبانی فنی و کنترل استانداردها

83514126

پشتیبان فنی و کنترل استانداردها

۳۱ خرداد ۱۳۹۵

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.