اطلاعات اشخاص

طاهر

آقائی

۲۴ آبان ۱۳۹۴

مسئول پشتیبانی فنی و کنترل استانداردها

83514126

taheraghaei@yahoo.com

پشتیبان فنی و کنترل استانداردها

۳۱ خرداد ۱۳۹۵