اطلاعات اشخاص

صفا

قندی

۱۲ آبان ۱۳۹۴

نماینده استان خراسان رضوی

05137290460

106

safa.ghandi@yahoo.com

نماینده استان خراسان رضوی

۲۴ خرداد ۱۳۹۵