اطلاعات اشخاص

محمدابراهیم

خادمی

۱۲ آبان ۱۳۹۴

نماینده استان کرمان

03432475208

kerman@cspf.ir

نماینده استان کرمان

۱۹ آذر ۱۳۹۶