اطلاعات اشخاص

محمدابراهیم

خادمی

۱۲ آبان ۱۳۹۴

نماینده استان کرمان

03432475208

نماینده استان کرمان

۱۹ آذر ۱۳۹۶

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.