تمیز کردن ماشین ریش تراش،بهترین روش تمیز کردن ریش تراش شما

تمیز کردن ماشین ریش تراش،بهترین روش تمیز کردن ریش تراش شما
تمیز کردن ماشین ریش تراش و تمیز کردن ریش تراش:رﯾﺶ ﺗﺮاش ﯾﮑﯽ از اون وﺳﺎﺋﻠﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﺮب و ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯿﺸﻪ و ﺗﻮی رﯾﺶ ﺗﺮاش ُﺑﺮس ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺷﺴﺘﻦ داره . درﺳﺘﻪ ھﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎ ﺧﻮدﺷﻮن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه دارن وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از رﯾﺶ ﺗﺮاش ھﺎ ھﻢ ھﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر در آورد و ﺷﺴﺖ .
در زﯾﺮ روش ﺳﺎده ﺷﺴﺘﻦ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل رﯾﺶ ﺗﺮاش رو ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﻣﺪل ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﯾﺞ ھﺴﺖ رو آﻣﻮزش ﻣﯿﺪیم :

ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز برای تمیز کردن ماشین ریش تراش :

 

- ﮐﺎﺳﻪ ﯾﺎ ظﺮف ﺑﯽ ﻣﺼﺮف.
- ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺎﯾﻊ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ.
- دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن.
- آب ﮔﺮم.

 

 روش ﺷﺴﺘﻦ ماشین ریش تراش:


اﺑﺘﺪا ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی رﯾﺶ ﺗﺮاش رو ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ اوﻧﮫﺎ رو داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آب ﮔﺮم روی اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ . ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو ﺗﻮی ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﮔﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﻄﻞ ﻣﺎﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺮ آب ﮔﺮم رو ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر روی ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ ﺗﻮی ﺳﻄﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﯽ آﺑﺶ رو ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ .


ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮک ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮی ﺳﻄﻞ ﻣﯽ ﭼﮑﻮﻧﯿﻢ و ﮐﻤﯽ آب ﮔﺮم رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﯿﺬارﯾﻢ 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺧﯿﺲ و ﮐﺜﯿﻔﯽ ھﺎ ﭘﺎک و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ , آب داﺧﻞ ﺳﻄﻞ رو دور رﯾﺨﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺨﻮره .


ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب ﮔﺮم ﻣﯿﺸﻮرﯾﻢ و ھﯽ آب رو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم. ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو روی دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻣﯿﺬارﯾﻢ ﺗﺎ آﺑﺸﻮن ﺑﺮه و ﮐﺎﻣل ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻦ . ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ رﯾﺶ ﺗﺮاش ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ُﺑﺮس اوﻧﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری ﭘﻨﺒﻪ رو ﮐﻤﯽ اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺮده و ﺗﻮی اوﻧﻮ ﺧﻮب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎ رو دوﺑﺎره ﺳﻮار ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم .


 مجله اینترنتی دلگرم

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ۱۵:۰۲
تعداد بازدید : ۱,۳۳۸
کد خبر : ۸۹۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.