با پدر بلوط ایران آشنا شوید

با پدر بلوط ایران آشنا شوید
مظفر افشار از جوانی به کاشت درخت،نهال و پرورش بلوط مشغول بوده و به پدر بلوط ایران مشهوراست.

علاقه او به کاشت نهال تا حدی است که نام خانوادگی خود را به افشار بلوط کار تغییر داده است.