بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق

بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق
پزوهشگران طلاق را فرایندی شش مرحله ای می دانند که برای اتمام آن گذر از این مراحل لازم است. این مراحل شامل ...
طلاق عاطفی  (emotional divorce)
طلاق قانونی ،(legal divorce)
طلاق اقتصادی ،(economic divorce)
طلاق هم والدی ،((co-parental divorce
طلاق اجتماعی ،(community divorce)
طلاق روانی (psychic divorce) است

 

بازتعریف و ساخت هویتی جدید پس از طلاق لازم است، چراکه یکی از حیط ه هایی که در فرایند شش مرحله ای طلاق دست خوش تغییر و دگرگونی می شود درک و تصور سوژ هها از »خود « و هویت فردی و اجتماعی شان است. 

یافته های تحلیلی
بررسی و تحلیل مصاحبه های کیفی عمیق در این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای میان مدت دورة ازدواج یکی از عوامل دخیل در بازتعریف و ساخت هویت جدید پس از طلاق است. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد کنش گرانی که ازدواج کوتا ه مدتی را سپری کرده اند، در مقایسه با آن ها که ازدواج طولانی تری داشته اند، در ساخت هویت جدید پس از طلاق موفقیت بیشتری را تجربه می کنند؛ از آن رو که هر چه دورة ازدواج کوتاه تر باشد، تجارب مشترک و اتصالات و پیوستگی های کمتری میان زوجین به وقوع می پیوندد و سوژه به هنگام طلاق با سهولت بیشتری می تواند از آن ها انفصال پیدا کند.
افراد به هنگام طلاق به گسست از چندین زمینۀ زندگی زناشویی سابقشان نیازمندند:
1. (emotional cathexis) انرژی عاطفی که در زندگی مشترک سرمایه گذاری کرده بودند
2. وابستگی به نقش های زن و شوهری ؛(spousal role)
3. کارهای روزمرة مشترک (shared routines)
نتایج تحقیق نشان داد که طلاق برای سوژه های مطلقه به مثابۀ فقدان خود و نقشها و ارتباطات سابق ، سبک زندگی گذشته است که میتواند شامل فقدان شریک زندگی، خانه و واحد خانواده ، فقدان امنیت اقتصادی ، عاطفی ، روانی ، هستی شناختی ، و فقدان ارتباط با فرزندان و فعالیت های گذشته باشد. بنابراین، برای بازتعریف خود و خلق هویتی جدید پس از طلاق، نه تنها کنش گران اجتماعی نقش دارند ، بلکه "دیگران مهم" و "دیگری تعمیم یافته " و کل جامعه نیز نقش خواهند داشت. 

 

"منبع آزاد"

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۳۸
تعداد بازدید : ۵۲۰
کد خبر : ۱,۰۵۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید