» خنده و سرگرمی » اخبار اشعار طنز
سن که رسید به پنجاه...
شعری در خصوص رسیدن به سن پنجاه سال، و افکار نامناسب در خصوص این سنین، را یافتم، خالی از لطف نیست که آنرا با شما عزیزان به اشتراک بگذارم.
[ تعداد بازدید : ۱۰,۷۰۴ ]
شعر طنز با زن نشسته
پس از سی سال و اندی کار و زحمت/
گرفتم حکم آزادی زدولت ...
[ تعداد بازدید : ۶,۳۹۱ ]
خداحافظی تلخ
خداحافظ ای عشق من، پارلمان، خداحافظ ای صندلی، ساختمان، خداحافظ ای دفتر و میز من، خداحافظ ای نعلبکی، استکان.
[ تعداد بازدید : ۳,۱۴۳ ]
شعر طنز روز مهندس
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۸ ]
بیچاره کارمندان شعر طنز یا واقعیت؟
[ تعداد بازدید : ۱,۶۹۸ ]
حـق تقـدم در رانندگی...(شعر طنز)
[ تعداد بازدید : ۹۴۷ ]