» خنده و سرگرمی » اخبار اشعار طنز
سن که رسید به پنجاه...
شعری در خصوص رسیدن به سن پنجاه سال، و افکار نامناسب در خصوص این سنین، را یافتم، خالی از لطف نیست که آنرا با شما عزیزان به اشتراک بگذارم.
[ تعداد بازدید : ۲,۸۵۱ ]
شعر طنز با زن نشسته
پس از سی سال و اندی کار و زحمت/
گرفتم حکم آزادی زدولت ...
[ تعداد بازدید : ۳,۱۶۵ ]
خداحافظی تلخ
خداحافظ ای عشق من، پارلمان، خداحافظ ای صندلی، ساختمان، خداحافظ ای دفتر و میز من، خداحافظ ای نعلبکی، استکان.
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۰ ]
شعر طنز روز مهندس
[ تعداد بازدید : ۵۳۳ ]
حـق تقـدم در رانندگی...(شعر طنز)
[ تعداد بازدید : ۴۶۹ ]