بازنشسته گرامی:
صندوق بازنشستگی کشوری در راستای تکریم بازنشستگان و کاهش دغدغه های زندگی ایشان در نظر دارد با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی از توانایی ها و استعداد های فرزندان بازنشستگان ،بتواند در هنگام نیاز به نیروی کار در شرکت ها و مجموعه های تابعه و.. به معرفی این عزیزان جهت اشتغال بپردازد شما بازنشسته گرامی میتوانید فرم ذیل را برای فرزندان جویای کار خود تکمیل فرمایید .

 

1-این طرح فقط شامل بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.

2-برای هر یک از فرزندان غیرشاغل فقط یکبار فرم درخواست را تکمیل فرمایید.

3-تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای استخدام ایجاد نمیکند.

-

 

بانک اطلاعات فرزندان غیرشاغل بازنشستگان

مشخصات فردی بازنشسته
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات فرزندان غیرشاغل
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
وارد کردن مواردی که با ستاره مشخص شده اند الزامی است.

* = ضروری

پست الکترونیکی را وارد کنید.