در راستای دستور وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تبدیل صندوق بازنشستگی کشوری به یک مرکز نمونه شفافیت و فساد ستیزی ، سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری آغاز به کار کرد.

 

 
سمانه شفافیت

 

شفافیت

 

صورت مالی