بسمه تعالی

بازنشسته گرامی:

صندوق بازنشستگی کشوری در راستای فعالیتهای اجتماعی خود با همکاری سازمانهای مردم نهاد و دیگر دستگاههای مرتبط و بهره مندی از مشارکت و همراهی داوطلبانه بازنشستگان گرانقدری از سراسر کشور برای هر یک از استانها در حوزه های ذیل ستادهایی را با عنوان سفیران تشکیل داده اند.برای آشنایی ،باتوجه به موضوع کلیک کنید.