محمد باقر طریقت

یک مجموعه تابلو کار با ساقه ی گندم و با روش ابداعی شخصی که با گرمادهی ساقه ها و ایجاد تون های مختلفِ رنگ قهوه ای بعد و حجم را درکار ها به خوبی نشان میدهد.

یک مجموعه تابلو کار با ساقه ی گندم و با روش ابداعی شخصی که با گرمادهی ساقه ها و ایجاد تون های مختلفِ رنگ قهوه ای بعد و حجم را درکار ها به خوبی نشان میدهد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.