تصاویر دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان

بهمن ماه 96
دومین جشنواره ورزشی کرمانشاه

دومین جشنواره ورزشی کرمانشاه

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.