گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 22 آذرماه 96

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور(اصفهان،قم،البرز،چهارمحال و بختیاری،لرستان،مرکزی)...22 آذرماه 96
گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 12

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 12

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 11

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 11

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 10

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 10

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 9

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 9

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 8

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 8

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 7

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 7

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 6

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 6

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 5

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 5

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 4

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 4

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 3

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 3

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 2

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 2

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 1

گردهمایی هماهنگ کنندگان سفیران کارگروههای هشت گانه استانهای منطقه مرکزی کشور...اصفهان 10 1

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 9

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 9

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 8

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 8

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 7

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 7

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 6

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 6

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 5

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 5

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 4

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 4

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 3

تشکیل کارگروههای سفیران حوزه هشتگانه استانهای مناطق مرکزی کشور 3

کارگروه مدیران در جلسه هماهنگی سفیران حوزه هشت گانه استانهای مناطق مرکزی کشور

کارگروه مدیران در جلسه هماهنگی سفیران حوزه هشت گانه استانهای مناطق مرکزی کشور

صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.