گردهمایی سفیران کارگروه های هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور-96/09/01

گردهمایی سفیران کارگروه های هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور (خراسان رضوی،خراسان جنوبی،خراسان شمالی،کرمان،سیستان و بلوچستان،یزد)
گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 1

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 1

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 4

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 4

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 6

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 6

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 7

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 7

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 8

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 8

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 9

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 9

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 10

گردهمایی سفیران کارگروههای هشت گانه (ویژه بازنشستگان) استانهای شرق کشور 10

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.