دشت شقایق گوار

از شهر اراک به سمت جنوب غربی که حرکت کنیم پیش از رسیدن به روستای زیبای گوار، دشتی از شقایق خودنمایی می کند.
دشت شقایق گوار 1

دشت شقایق گوار 1

دشت شقایق گوار 2

دشت شقایق گوار 2

دشت شقایق گوار 3

دشت شقایق گوار 3

دشت شقایق گوار 4

دشت شقایق گوار 4

دشت شقایق گوار 5

دشت شقایق گوار 5

دشت شقایق گوار 6

دشت شقایق گوار 6

دشت شقایق گوار 7

دشت شقایق گوار 7

دشت شقایق گوار 8

دشت شقایق گوار 8

دشت شقایق گوار 9

دشت شقایق گوار 9

دشت شقایق گوار 10

دشت شقایق گوار 10

دشت شقایق گوار 11

دشت شقایق گوار 11

دشت شقایق گوار 12

دشت شقایق گوار 12

دشت شقایق گوار 13

دشت شقایق گوار 13

دشت شقایق گوار 14

دشت شقایق گوار 14

دشت شقایق گوار 15

دشت شقایق گوار 15

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.