تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی

تصاویری زیبا در شب از درختان بائوباب و تیردان تحت تاثیر پرتوهای کیهانی در سان فرانسیسکو./ عکس: Beth Moon
تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 1

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 1

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 2

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 2

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 3

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 3

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 4

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 4

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 5

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 5

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 6

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 6

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 7

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 7

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 8

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 8

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.