تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی

تصاویری زیبا در شب از درختان بائوباب و تیردان تحت تاثیر پرتوهای کیهانی در سان فرانسیسکو./ عکس: Beth Moon
تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 1

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 1

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 2

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 2

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 3

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 3

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 4

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 4

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 5

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 5

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 6

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 6

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 7

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 7

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 8

تصاویر زیبا از پرتوهای کیهانی 8

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برای دریافت فایل الکترونیکی مجله ثمر به صورت pdf در کادر زیر آدرس ایمیل خود را وارد کنید.