غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده

نقاش اسکاتلندی «اندرو مک اینتاش» از ساختمان های حاضر در همه جا که اغلب متروکه شده اند استفاده می کند و دنیای پنهان درون آن ها را آشکار می کند: غروب درخشان و آسمان گسترده که مانند دروازه ای به دنیای دیگر به نظر می رسد.
غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 1

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 1

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 2

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 2

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 3

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 3

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 4

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 4

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 5

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 5

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 6

غروب و مناظر پنهان در مکان های فراموش شده 6

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.