آسمان خراش ها در احاطه مه‎

در این گزارش نگاهی داریم به روزهای مه آلود سال در شهرهای مختلف جهان از دوبی گرفته تا سانفرانسیسکو. روزهایی که آسمان خراش ها در میان مه غلیظ گم می شوند.
آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 1

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 1

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 2

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 2

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 3

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 3

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 4

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 4

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 5

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 5

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 6

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 6

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 7

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 7

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 8

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 8

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 9

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 9

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 10

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 10

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 11

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 11

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 12

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 12

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 13

آسمان خراش ها در احاطه مه‎ 13

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.