۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان

قارچ‌ها دسته‌ای جداگانه از یوکاریوت‌ها را تشکیل می‌دهند و نه گیاه هستند و نه جانور. این دسته همگی دگرپرورده (هتروتروف یا دگرخوار) بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی برای دریافت انرژی و کربن نیاز دارند.
۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 20

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 20

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 19

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 19

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 18

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 18

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 17

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 17

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 16

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 16

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 15

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 15

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 14

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 14

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 13

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 13

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 12

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 12

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 11

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 11

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 10

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 10

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 9

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 9

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 8

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 8

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 7

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 7

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 6

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 6

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 5

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 5

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 4

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 4

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 2

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 2

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 1

۲۰ نوع قارچ زیبا و نادر در جهان 1

قارچ

قارچ

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.